ABOUT US

บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล งานขายโครงการให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ และประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดจำหน่ายชิ้นส่วนในหม้อแปลงไฟฟ้า(Component Transformer) ที่ได้รับมาตรฐานรับรองทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและให้บริการกลุ่มผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า (Power & Distribution Transformer Manufacturers ) และกลุ่มบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า(Maintenance) เช่น Transformer Oil, Bushing, Tap Changer, Electrical Insulating Paper, Transformer Accessories เป็นต้น
บริษัทเรามุ่งมั่นที่จะสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านสินค้าและบริการ